Jelentkezőkre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A Budapest Airport Zrt. (a továbbiakban: BUD) és leányvállalatai számára kiemelt fontosságú cél a BUD és leányvállalatai által kínált állásajánlatra jelentkező személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési joguk biztosítása.

A BUD elkötelezi magát a jelentkezők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a BUD adatbázisának biztonságos fenntartásához.

A BUD a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A BUD fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

A tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelet.

A jelentkezők által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag a BUD munkaerő-toborzásban és - kiválasztásban közreműködő munkatársai, az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben jogosultak.

A jelentkezők által megadott személyes adatok esetében adatfeldolgozásra vagy adattovábbításra nem kerül sor, kivéve a Bud Security Kft. pozícióra történő jelentkezés esetén, ahol a BUD fenntartja a jogot arra, hogy a hatályos szerződés értelmében a BUD a szerződött partnereinek, az AIDe-Hungary Kft.-nek, illetve a Randstad Hungary Kft.-nek átküldje a jelöltek anyagait előszűrés céljából. A hatályos szerződés tartalmazza a jelöltek adatainak védelmére vonatkozó szabályokat.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján az Ön számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatai védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: toborzas@bud.hu.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A kezelt adatok köre: a jelentkezési anyagban (önéletrajz, motivációs levél stb.) és az interjúhoz kapcsolódóan a jelentkező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt személyes adatok. A kiválasztási eljárás során használt tesztek.

Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a kiválasztási eljárás lefolytatása, álláshirdetés értesítő biztosítása az érintett kifejezett igénye esetén.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Alapesetben a karrier portálon történő regisztrációt követő 1 (egy) év.

Amennyiben az érintett a regisztrációt követő egy éven belül újra belép a karrierportálra és ott bármilyen aktivitást végez (pl. feltöltött adatait módosítja, nyitott pozícióra jelentkezik), úgy az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az utolsó aktivitásának elvégzésétől számított 1 évig tovább őrizzük adatait. Az érintett ettől függetlenül a korábbi adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy a korábban megadott adatait és profilját is törölheti, amely nem érinti - a visszavonásig vagy a törlésig - a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az e-mailben küldött törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a regisztrálás során a hozzájárulás megadása során. A felvett adatokat az önkéntes hozzájárulás visszavonásának (törlés) teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk. Ezt követően már sem a visszavont személyes adatait, sem a törlési kérelmét nem tároljuk.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Budapest Airport Zrt.

Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér

Cégjegyzékszám: 01-10-044665

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12724163-4-44

Telefon: +36-1-296-6110

E-mail: toborzas@bud.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@bud.hu

A személyes adatok tárolásának módja, helye

A személyes adatokat elektronikus formában tároljuk. A tárolás helye a BUD székhelye 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett személyes adatainak törlését bármikor kérheti, a toborzas@bud.hu e-mail címen.

Ezen felül az adatok törlésére lehetőség van a karrierportálon a visszavon gomb megnyomásával, vagy a profil törlése funkció használatával.

A hírlevélről leiratkozhat a toborzas@bud.hu e-mail címre küldött lemondási igénnyel, vagy a Karrierportálon a „Karrierlehetőségek: Állásértesítések” menüpontban is visszavonhatja nyilatkozatát.

Az érintett kérelmére a BUD tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A BUD a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő BUD ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A BUD az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A BUD mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu